Chính sách cơ bản về bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân cẩn thận là trách nhiệm xã hội đương nhiên và tất cả các cán bộ, nhân viên tuân thủ chương trình tuân thủ và xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp và an toàn, chúng tôi tuyên bố sẽ bảo vệ thông tin cá nhân một cách triệt để.


Mục đích của Chương trình Tuân thủ Thông tin Cá nhân

Các quy định sẽ được thiết lập liên quan đến các tiêu chuẩn và hoạt động để xử lý thông tin cá nhân phù hợp.
Quy tắc ứng xử và các quy tắc cụ thể để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, phá hủy, làm sai lệch và rò rỉ thông tin cá nhân.

Hoạt động tổ chức

Chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động sau để thể hiện việc bảo vệ thông tin cá nhân.

  • Tất cả các cán bộ và nhân viên sẽ tuân thủ luật pháp và các quy tắc khác liên quan đến thông tin cá nhân.
  • Chúng tôi sẽ chỉ định một người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân, giao cho anh ta trách nhiệm và quyền hạn liên quan đến việc triển khai và vận hành chương trình tuân thủ, đồng thời để anh ta thực hiện nhiệm vụ của mình.
  • Chúng tôi sẽ chỉ định một người quản lý kiểm tra bảo vệ thông tin cá nhân và tiến hành kiểm tra thường xuyên để xác nhận và cải thiện các quy định nội bộ và tình trạng hoạt động.
  • Bằng cách đăng chính sách cơ bản này trên trang web, tài liệu quảng cáo của công ty, v.v., chúng tôi sẽ giúp mọi người có thể truy cập vào bất kỳ lúc nào.
  • Chúng tôi xem xét chương trình tuân thủ của mình theo thời gian và liên tục cải thiện nó.

Xử lý thông tin cá nhân

Thực hiện các biện pháp an toàn
Chúng tôi sẽ thiết lập các quy tắc quản lý nội bộ và thực hiện các biện pháp an toàn để ngăn thông tin cá nhân bị rò rỉ ra bên ngoài công ty hoặc bị giả mạo.

Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân
Khi thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ làm rõ mục đích thu thập đối với các cá nhân, giới hạn phạm vi sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập và xử lý phù hợp.

Tôn trọng quyền cá nhân

Chúng tôi tôn trọng quyền của các cá nhân liên quan đến thông tin cá nhân và khi được người đó yêu cầu tiết lộ, sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ, chúng tôi sẽ phản hồi trong một khoảng thời gian hợp lý.